Στάδια υποστήριξης

Προ-θερμοκοιτίδα (pre-incubator): περίοδος Προ-επώασης

Διάρκεια 11 εβδομάδες
Το στάδιο αυτό χωρίζεται σε δύο φάσεις: (1) εβδομάδα 1 εντατικό πενταήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης (2) εβδομάδες 2-11  εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις και συναντήσεις όλων των συμμετεχόντων.  Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται κυρίως η αναγνώριση / διερεύνηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας. Οι συμμετέχοντες ομάδες αξιολογούνται ως προς την εφικτότητα (feasibility)  της επιχειρηματικής τους ιδέας και στις δύο φάσεις, με στόχο την είσοδο στο επόμενο στάδιο της θερμοκοιτίδας.

Εντατικό 5ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης

 • Εβδομάδα 1
 • Εντατικά καθημερινά masterclasses και σύντομη παρουσίαση ομάδων την 5η ημέρα – αξιολόγηση για την είσοδο στην προ-θερμοκοιτίδα

Εβδομαδιαίες συναντήσεις

 • Εβδομάδα 2 – 11 | εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις και συναντήσεις όλων των συμμετεχόντων
 • Προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Τελική αξιολόγηση ομάδων σταδίου Α’ για είσοδο σε θερμοκοιτίδα και έκθεση προόδου επιστημονικής επιτροπής

Θερμοκοιτίδα (incubator): περίοδος Εκκόλαψης­­

Διάρκεια 6 μήνες μέχρι 2 έτη

Το στάδιο αυτό χωρίζεται σε δύο φάσεις: (1) εβδομάδες 12-24, Συναντήσεις με συμβούλους-coaches θερμοκοιτίδας – επιχειρηματικός σχεδιασμός (2) Μέχρι τη λήξη της περιόδου εκκόλαψης, Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας από εξειδικευμένους μέντορες.

Το συγκεκριμένο στάδιο αφορά κυρίως την υποστήριξη από την έναρξη προς την φάση ανάπτυξης. Οι επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες που ολοκληρώνουν επιτυχώς το στάδιο της προ-επώασης εντάσσονται στη θερμοκοιτίδα, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, τις σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης καθώς και το δίκτυο των μεντόρων. Περιλαμβάνει κατάρτιση αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου, χτίσιμο επιχειρηματικών δεξιοτήτων, πιλοτική εφαρμογή-διορθώσεις και οριστικοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές ομάδες, εκτός των υπηρεσιών φιλοξενίας και λογιστικής και νομικής υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης μέσα από μια σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων.

Ολοκλήρωση επιχ. σχεδιασμού

 • Εβδομάδες 12-24 | Συναντήσεις με συμβούλους-coaches θερμοκοιτίδας
 • Ολοκλήρωση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Αξιοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας και λογιστικής και νομικής υποστήριξης | | Δράσεις δικτύωσης
 • Αξιολόγηση ομάδων σταδίου Β’

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

 • Μέχρι τη λήξη της περιόδου εκκόλαψης| Πρόσβαση σε εξειδικευμένη εμπειρογνωσία (μέντορες) – ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
 • Αξιοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας και λογιστικής και νομικής υποστήριξης | Δράσεις δικτύωσης
 • Έκθεση προόδου επιστημονικής επιτροπής κάθε 6 μήνες

 

Στο Light Hub παρέχουμε ουσιαστική καθοδήγηση και διασύνδεση ώστε να βοηθήσουμε να γίνει το επιχειρηματικό όραμα ανθρώπων με όρεξη και ενθουσιασμό, πραγματικότητα.