Επίσκεψη Light Hub στη Βουλγαρία : Διασυνοριακός Επιταχυντής Interreg SEA

Επίσκεψη Light Hub στη Βουλγαρία : Διασυνοριακός Επιταχυντής Interreg SEA

Η ομάδα του Light Hub παρευρέθηκε στη Βουλγαρία για δύο ημέρες, από τις 16 έως τις 18 Μαϊου. Η παρουσία τους συνδέεται με τη συμμετοχή τους στο Διασυνοριακό Επιταχυντή Interreg SEA, καθώς μερικές ομάδες του προγράμματος επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Πανεπιστημίου στη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με αντίστοιχες επιχειρηματικές ομάδες από τη Βουλγαρία και να κατανοήσουν τις τεχνικές και τους τρόπους λειτουργίας μιας διαφορετικής επιχειρηματικής αγοράς.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες και των 2 χωρών παρουσίασαν τις ιδέες τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής του Light Hub και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βουλγαρίας, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και πολύτιμα σχόλια για την προώθηση των προσπαθειών τους.

Στη διάρκεια των πρώτων σταδίων, έμπειροι μέντορες, προπονητές και εκπαιδευτές βοήθησαν τις ομάδες να αντιληφθούν τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας. Κατά τη παραμονή τους οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές ομάδες της Βουλγαρίας προωθώντας τον επιχειρηματικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Συνολικά, η παρουσία του Light Hub στη Βουλγαρία αποτέλεσε μια εποικοδομητική εμπειρία που συνέβαλε στην επαγγελματική ανάπτυξη και διεύρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος των συμμετεχόντων.

Το έργο SEA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».